Obchodní podmínky

GDPR

Proč udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, tedy proč potřebujeme vaše data?

 • Vaše data potřebujeme k tomu, abychom vás mohli zapsat na lekci/na kurz a pak vás na lekci mohli identifikovat, že jste to opravdu vy a že místo vás nejde na lekci někdo jiný.
 • Email a mobil potřebujeme proto, abychom vás mohli informovat v případě zrušení nebo změny lekce.
 • Na email vám zasíláme přehled nových lektorů, stylů, lekcí a akcí, abyste je nemuseli hledat na webových stránkách. Máte je přehledně a okamžitě.
 • Na váš mobil vám zavoláme například v případě, že kurz musí být z neočekávaných technických a jiných důvodů zrušen nebo přesunut do jiného sálu
 • Váš datum narození potřebujeme, abychom měli přehled o věkové bilanci v kurzech, aby všichni byli spokojeni a každý si rozuměl s každým.

Co s vašimi osobními údaji děláme?

 • Máme je pečlivě a bezpečně uschované, jak jen to nejnovější technika umožňuje.
 • Mají k nim přístup jen oprávněné osoby.
 • Chráníme je jako oko v hlavě.

Co s vašimi osobními údaji neděláme a neuděláme?

 • Neprodáme je někomu jinému.
 • Nezpřístupníme je neoprávněným osobám.

Nepřejete si žádné naše emaily s novinkami a akcemi?

 • Je to škoda, ale naprosto to akceptujeme. Stačí:
 • 1) na konci jakéhokoli informativního emailu (newsletteru) od nás kliknout na odkaz pro odhlášení odběru novinek nebo
 • 2) nám napsat.

Co když si budete přát smazat všechny vaše osobní údaje u nás?

 • Máte na to právo. K vymazání proto dojde nejpozději ve lhůtě 30 dnů.
 • Smazat údaje můžete emailem, telefonicky nebo osobně, ale pochopte nás, že se nejdříve ujistíme, že jste to skutečně vy. Proto si vaši identitu ještě ověříme.

A co ještě?

 • Aby naše webové stránky bez problémů fungovaly, abyste se mohli bez průtahů hlásit na lekce, používají naše stránky tzv. cookies. Bez nich by to zkrátka nešlo.

Potřebujete vaše údaje aktualizovat?

 • To je samozřejmá věc. Opět můžete emailem, telefonicky nebo osobně.

Když to shrneme:

 • Souhlasíte s tím, že vaše údaje bezpečně uložíme, použijeme k tomu, abyste mohli nerušeně navštěvovat naše lekce, a abyste byli včas informováni o novinkách v oblasti tance a cvičení.

Máte nějaké dotazy?VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Kurzy Salsa Escuela zajišťované v Českých Budějovicích a v Praze

Mgr. Javier Jesús Escobar Castillo

B. Smetany 1487/5

České Budějovice

370 01

IČ: 07862903

Rejstřík ŽP č. 142094650

 

 1. Předmětem plnění je:

 

 1. a) výuka v kurzu pro veřejnost vypsaným prodávajícím, pro příslušné období na základě objednávky (dále jen „veřejné kurzy“). Veřejné kurzy jsou rozdělené do několika typů (dle tance, úrovně, zaměření, období konání atd.). Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na webových stránkách.
 2. b) výuka pro jednotlivce (dále „individuální kurzy“) či soukromé skupiny pro příslušné období (předplacené kurzy) na základě objednávky
 1.  Povinnosti a práva prodávajícího

Prodávající se zavazuje obstarat výuku dle konkrétní specifikace kurzu, dále se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech. Dále se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u konkrétního kurzu s přihlédnutím k úrovni dané skupiny či jednotlivce dle uvážení lektora. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je prodávající zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Kupující bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (5 studentů). Prodávající si vyhrazuje právo nastálo nahradit lektora v průběhu semestru jiným lektorem, či zajistit dočasně náhradního lektora v případě že původní lektor není schopen výuku dočasně zajistit (nemoc, osobní důvody aj). Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových lekcí (dle specifikace kurzu a počtu studentů), využívání pomůcek a vybavení sálů při výuce.

 

 1.  Rušení výuky a pozdní storna  

a) Veřejné kurzy

V rámci veřejného kurzu nemůže kupující požadovat vrácení kurzovného za své absence v jednotlivých hodinách. Zameškané hodiny si lze nahradit ve stávajícím semestru na jiné lekci po domluvě s lektorem. Zameškané hodiny nelze převádět do dalšího semestru. Zameškané hodiny musí být lektorovi nebo vedení nahlášeny předem osobně, telefonicky, sms zprávou či e-mailem.

 

b) Individuální kurzy a soukromé skupiny

V rámci individuálních kurzů a soukromých skupin, a to jak předplacených tak měsíčně fakturovaných, nebude kupujícímu účtováno kurzovné za hodiny, které zruší minimálně 24 hodin před začátkem hodiny, a to u lektora telefonicky, textovou zprávou, osobně nebo emailem. Pondělní hodiny musí kupující rušit nejpozději v pátek do 18.00., a to u lektora telefonicky, textovou zprávou, osobně nebo emailem. Předplacené individuální kurzy a předplacené soukromé skupiny musí kupující vyčerpat během doby, která délkou trvání odpovídá počtu předplacených hodin a nastavenému rozvrhu kurzu. V opačném případě se musí kupující s prodávajícím dohodnout jinak. V případě, že se kupující nedohodne s prodávajícím jinak, nemusí prodávající po uplynutí předpokládané doby trvání kurzu od první hodiny kurzu dodat kupujícímu nevyčerpanou výuku a vracet kurzovné.

 1. . Ochrana osobních údajů kupujícího

a) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

d) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní, emailem, osobně či telefonicky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

e) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

f) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

g) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

h) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

i) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

5. Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

6. Zdravotní stav kupujícího

Kupující potvrzuje, že nemá žádná zdravotní omezení a nic mu nebrání navštěvovat lekce v plném rozsahu a na vlastní odpovědnost. Případné změny zdravotního stavu musí být neprodleně nahlášeny lektorovi. Vrácení školného ze zdravotních důvodů je možné formou poukázky po předložení potvrzení od lékaře. Potvrzení musí být doložené do 2 týdnů od vzniku zdravotních potíží. Vrací se jen poměrná část nevyčerpaných lekcí. 

7. Kupující souhlasí se způsobem vedení lekcí popsaných veřejně na webových stránkách, především se střídáním tanečních partnerů na párových lekcích.